Slovenija

Slovenija

Slovenija

Statut Nove Akropole

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 60/95) je Ustanovni zbor Kulturnega društva Nova Akropola v Ljubljani dne 9.2.1998, sprejel sledeč statut društva:

STATUT
Kulturnega društva Nova Akropola

1. člen

Kulturno društvo Nova Akropola (v nadaljevanju besedila društvo) se ustanavlja kot združenje občanov z namenom ustvarjanja etičnih, znanstvenih in kulturno filozofskih ciljev svojih članov.
Naziv društva se glasi: Kulturno društvo Nova Akropola.
Skrajšani naziv je: Društvo Nova Akropola.

2. člen

Društvo je pravna oseba katero predstavlja in zastopa njegov predsednik.

3. člen

Sedež in naslov društva je Wolfova 8, 1000 Ljubljana

Odločitve o spremembi sedeža sprejema skupščina.

Društvo deluje na področju Republike Slovenije.

Društvo se lahko včlani v mednarodne organizacije s podobnimi ali enakimi cilji.

4. člen

Društvo ima pečat okrogle oblike premera 35 mm. V njegovem središču sta napisani veliki črki NA, pod njima pa stoji naziv NOVA AKROPOLA. Okoli roba pečata se nahajajo z majhnimi črkami napisane besede “Kulturno društvo – Ljubljana – Slovenija”.

5. člen

JAVNOST DRUŠTVA

Delovanje društva je javno.
Društvo zagotavlja javnost svojega delovanja s stalnim informiranjem svojih članov o delu in problematikah društva, o sprejetih odločitvah in drugih dejstvih kot tudi omogoča vpogled v ustvarjanje ciljev društva, njegovo aktivnost in uporabo sredstev.
Društvo informira širšo javnost in svoje člane o svojem delu preko svojih glasil, javnih glasil, oglasne deske in podobno.

6. člen

CILJI DRUŠTVA

Pri svojem delovanju ima društvo naslednje cilje:

1. Širiti ideal bratstva in tolerance med ljudmi ne glede na družbeni položaj, raso ali vero upoštevajoč pri tem različnosti, ki ustvarjajo kulturno bogastvo posameznikov in narodov.
2. Primerjalni študij filozofije, znanosti, religij in umetnosti.
3. Vzpodbujati individualne sposobnosti človeka, da bi lahko živel v skladu z naravo in značilnostmi lastne osebnosti.

7. člen

OBLIKE DELOVANJA

Društvo uresničuje svoje cilje skozi naslednje oblike delovanja:

1. S predavanji, diskusijami, seminarji, konferencami, sestanki in predavanji svojih članov, s kulturnimi prireditvami, aktivnostmi v naravi in podobnimi oblikami delovanja. Za uresničevanje dejavnosti pod točko a), člani društva lahko dajo društvu v uporabo premičnine ali nepremičnine, ki so v njihovi lasti. Medsebojno reguliranje pravic in dolžnosti med članom in društvom, ki se nanašajo na točko a), se ureja s pogodbo o odstopitvi na uporabo brez povračila.
2. S prevajanjem in izdajanjem publikacij in časopisa v okviru svojih ciljev.
3. Z izdelavo arheoloških replik z motivi iz starih civilizacij kot tudi iz slovenske kulturne dediščine.
4. S sodelovanjem z ostalimi humanistično usmerjenimi društvi in organizacijami doma in v tujini.

8. člen

ČLANSTVO IN SPREJEM ČLANOV

Član društva lahko postane vsaka domača ali tuja fizična oseba, ki je seznanjena s cilji društva in katera te cilje sprejema kot svoje lastne. Pogoj za včlanitev je tudi uspešno opravljen uvodni ciklus predavanj.
Pri včlanitvi kandidat izpolni in podpiše pristopno izjavo katero odda predsedniku društva in plača članarino.

9. člen

PRAVICE ČLANOV

Vsi člani društva so enakopravni.
Član ima naslednje pravice:

a) da voli in je izvoljen v upravne organe društva,
b) da je seznanjen z dejavnostmi društva, z delom organov in odgovornih oseb v društvu,
c) da daje predloge organom društva v zvezi z njegovim delom in dejavnostjo,
d) da svobodno izrazi svoje mišljenje o delu društva pred njegovimi organi in odgovornimi osebami društva.

10. člen

DOLŽNOSTI ČLANA

a) da sodeluje pri delu in aktivnostih društva,
b) da plačuje mesečno članarino,
c) da se ravna po sklepih organov društva,
d) da s svojim ravnanjem in obnašanjem ne škoduje ugledu društva.

11. člen

PRENEHANJE ČLANSTVA

Članstvo preneha:

a) z izstopom
b) s črtanjem
c) z izključitvijo

Ad a) Izstopi lahko vsak član kateri o svojem izstopu pisno obvesti predsednika društva. Izstop se upošteva z dnem izstopne izjave. Član, ki izstopi mora poravnati svoje materialne obveznosti do društva.

Ad b) Član, ki kljub opominu šest mesecev ne izpolnjuje svojih članskih dolžnosti, se avtomatično črta iz evidence članstva. Odločbo o črtanju člana izda izvršni odbor.

Ad c) Člana, ki je deloval v nasprotju s cilji in interesi društva ali pa bi njegovo ravnanje utegnilo prizadeti ugled društva, je mogoče izključiti iz društva ali suspendirati od dela (za dobo 6 mesecev) ali od opravljanja funkcij v društvu do konca mandata za katerega je bil izvoljen.
Odločitev o izključitvi ali suspendiranju člana sprejme disciplinska komisija. Izključeni ali suspendirani se zoper sklep disciplinske komisije lahko pritoži. Pritožbo mora poslati skupščini v roku 15 dni po sprejemu odločbe. Odločitev skupščine je dokončna. Z dnem sklepa skupščine prenehajo vse pravice in dolžnosti izključenega člana do društva.
Plačana članarina se ne vrača.

12. člen

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Organi društva so:

a) skupščina
b) izvršni odbor
c) predsednik
d) nadzorni odbor
e) disciplinska komisija

13. člen

SKUPŠČINA

Skupščina je najvišji organ upravljanja društva. Sestavljajo jo vsi člani društva.

Seje skupščine so redne ali izredne.
Skupščino skliče predsednik društva 14 dni pred dnem zasedanja z naznanitvijo dnevnega reda.
Redna skupščina zaseda enkrat letno.
Izredno skupščino skliče predsednik, ko to sklene izvršni odbor ali če to pisno zahteva več kot tretjina članov društva. Če predsednik ne skliče izredne skupščine v roku 30 dni po prejemu zahteve, jo skliče predlagatelj, ki predloži dnevni red z ustreznimi materiali.
Skupščina lahko sprejema polnopravne odločitve, če je prisotna več kot polovica članov društva, vendar ne manj kot deset.
Odločitve na seji skupščine se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno. O posameznih vprašanjih pa lahko skupščina sprejme odločitve s tajnim glasovanjem.

PODROČJE DELOVANJA SKUPŠČINE

Skupščina društva:

a) sklepa o dnevnem redu
b) sprejme statut društva, njegove spremembe in dopolnitve
c) voli in razrešuje predsednika, člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
d) obravnava in sprejema poročilo predsednika, tajnika in blagajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
e) sprejema program aktivnosti društva
f) izdela finančni načrt, sprejema zaključni račun društva
g) sprejme odločitev o prenehanju delovanja društva
h) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
i) dokončno odloča o izključitvi člana iz članstva

Delovanje skupščine je javno.
O delu skupščine se vodi zapisnik katerega podpisuje predsednik društva, tajnik in dva overitelja, ki se jih izvoli na skupščini.
Skupščina lahko razreši člane izvršnega in nadzornega odbora ter člane disciplinske komisije v slučaju njihove neaktivnosti ali neprisotnosti na sejah, tudi pred iztekom mandata v katerega so izbrani.
Skupščina lahko razreši celotni odbor ali samo posamezne člane. Če razreši celotni izvršni odbor, nadzorni odbor ali disciplinsko komisijo, voli novega s polnim mandatom. Če razreši samo posamezne člane, voli samo nove posameznike teh odborov, katerih mandat traja do izteka mandata v katerega so izbrani.

14. člen

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor je izvršni organ skupščine. Ima 5 članov:

a) predsednik društva
b) tajnik društva, ki je obenem tudi tajnik izvršnega odbora
c) blagajnik društva
d) dva člana

Člane izvršnega odbora voli skupščina s tajnim glasovanjem za dobo 4 let.

15. člen

PODROČJE DELOVANJA IZVRŠNEGA ODBORA

Izvršni odbor:

a) izvršuje odločitve in sklepe skupščine
b) upravlja z delom društva in njegovo lastnino med dvema zasedanjema skupščine
c) odloča o višini članarine
d) potrjuje predlog programa dela društva
e) poda poročilo skupščini
f) predlaga skupščini finančni plan za prihodnje leto
g) izdaja časopis društva in je odgovoren za ostalo založniško dejavnost društva
h) pripravlja skupščino društva in potrjuje predlog dnevnega reda
i) potrdi predlog statuta

Izvršni odbor se sestaja po potrebi.
Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina njegovih članov. Obvezna je tudi prisotnost predsednika društva.
Sklepi so sprejeti, ko zanje glasuje večina prisotnih na zasedanju. Predsednik ima pravico veta.
O sejah izvršnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in tajnik kot zapisnikar.

16. člen

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

17. člen

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Je obenem predsednik izvršnega odbora in ga voli skupščina za dobo 4 let.

a) predstavlja in zastopa društvo pred državnimi telesi, drugimi organizacijami in tretjimi osebami
b) predseduje izvršnemu odboru in izvršuje njegove odločitve
c) daje pobude za spremembe in dopolnitve statuta
d) prevzema obveznosti društva, ko podpiše v imenu društva
e) sestavlja letno poročilo o delu društva
f) obvešča javnost o delu društva

V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča tajnik društva.

18. člen

TAJNIK DRUŠTVA

a) predstavlja in zastopa društvo in organizira izvrševanje njegovih nalog
b) opravlja administrativne naloge in korespondenco društva
c) vodi zapisnik sej skupščine in sej izvršnega odbora društva
d) opravlja tudi ostale naloge, ki mu jih določi skupščina ali izvršni odbor
e) vodi seznam članov društva

Tajnik društva je hkrati tudi tajnik izvršnega odbora.
Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru.

19. člen

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Vodi vse blagajniške posle društva, sprejema članarino, sestavlja blagajniško poročilo o stanju lastnine in predlog proračuna.
Vodi poslovne knjige in sestavlja finančna poročila po predpisih, ki urejajo način vodenja računovodstva neprofitnih organizacij.

20. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je organ društva, ki ima 3 člane. Voli jih skupščina izmed svojega članstva za dobo 4 let.
Predsednika nadzornega odbora volijo člani nadzornega odbora.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora.
Kontrolira materialno-finančno poslovanje in nadzira delo organov društva in o tem poda poročilo skupščini.
Nadzorni odbor odloča z večino glasov svojih članov.

21. člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo 4 let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

a) kršitve določb statuta,
b) nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
c) neizvrševanje sklepov organov društva,
d) dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

a) opomin,
b) javni opomin,
c) izključitev
d) suspenz.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, kot drugostopenjski organ.

22. člen

PRENEHANJE DRUŠTVA

Društvo lahko preneha:

a) če za to glasuje večina članov društva
b) na podlagi zakona

Ob prenehanju delovanja društva, skupščina določi sorodno društvo, na katero bo prenesla svojo lastnino.
Za pravilen prenos lastnine poskrbi izvršni odbor.

23. člen

Statut društva, njegove spremembe in dopolnitve sprejema skupščina društva s tajnim glasovanjem in večino glasov vseh članov skupščine.
Osnutek statuta pripravlja predsednik društva. Vsem članom društva se mora omogočiti vpogled v osnutek. Predlog statuta potrdi izvršni odbor po preteku roka 15 dni, v katerem lahko vsi člani društva dajo svoje pisne pripombe in predloge.
Spremembe in dopolnitve se sprejemajo v skladu z določbami tega člena.

24. člen

Ta statut postaja pravnomočen z dnem vpisa v register društev.

25. člen

FINANCIRANJE DRUŠTVA

Društvo ustvarja sredstva za svoje dejavnosti s članarinami in prispevki svojih članov, s prispevki sponzorjev, z darili, z organiziranjem predavanj in seminarjev, s prodajo publikacij, časopisov in arheoloških reprodukcij ter ostalih izvorov v skladu z zakonom.
Dobiček, ki ga društvo ustvari pri opravljanju svojih dejavnostih, se uporabi za opravljanje in razvijanje dejavnost v skladu s cilji društva. Odločitev o tem sprejme izvršni odbor.
Finančno in materialno poslovanje društva vodi izvršni odbor in zanj odgovarja.
Izvršni odbor poda tudi poročilo o letnem finančnem in materialnem poslovanju skupščini društva.

26. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na rednem zasedanju skupščine člani vsako leto obravnavajo zaključni račun.

27. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji za plačilni promet.

28. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in v poslovanje društva.

Predsednik
Stjepan Palajsa